height=32 /></a>
<font size=2 color=文物欣赏
追加者:kakacat    追加时间:2021/8/17
阅读数:1713

切换到电脑端欣赏文物>>

分享到:0
点击图片,手势放大缩小移动图片


【文物名称】春秋蟠虺纹铜鑑
【时代】春秋
【藏品描述】:

春秋蟠虺纹铜鑑

高38.3,口径77.3,底径36.5 厘米

春秋


【收藏地】南京博物院
【博物馆网址】:


 

 • 时代: 春秋
  春秋蛇纹铜尊      

  牛角形耳云纹铜鼎      

  百乳铜鉴      

  莲鹤铜方壶      

  230件文物  分58 转到

 • 质地: 青铜器
       商凤鸟纹铜“戈”卣      兽面纹提梁卣[yǒu]      商铜斝[jiǎ]      西周夔龙纹铜鼎
  1703件文物  分426 转到
 • 品类: 盥水器
  百乳铜鉴 蟠螭纹兽耳鉴 贮子匜 荀侯匜
  59件文物  分15
  转到